ردیف محصول قیمت ثبت سفارش
۱ پایه فنس ۴ لوله سیاه رنگ شده طول ۲ ۷۶/۰۰۰ خرید
۲ پایه فنس ۴ لوله سیاه رنگ شده طول۲/۴ ۸۹/۰۰۰ خرید
۳ پایه فنس ۴ لوله سیاه رنگ شده طول ۳ ۱۰۴/۰۰۰ خرید
۴ پایه فنس ۵ لوله سیاه رنگ شده طول ۲ ۱۳۲/۰۰۰ خرید
۵ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده  طول ۲/۴ ۱۶۰/۰۰۰ خرید
۶ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده  طول ۳ ۱۸۹/۰۰۰ خرید
۷ پایه فنس ۵ لوله گالوانیزه طول ۲ ۱۷۵/۰۰۰ خرید
۸ پایه فنس ۵ لوله گالوانیزه طول ۲/۴ ۲۱۵/۰۰۰ خرید
۹ پایه فنس ۵ لوله گالوانیزه طول ۳ ۲۵۴/۰۰۰ خرید
۱۰ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده دسته دو طول ۲ ۱۰۶/۰۰۰ خرید
۱۱ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده دسته دو طول ۲/۴ ۱۱۶/۰۰۰ خرید
۱۲ یه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده دسته دو طول ۳ ۱۴۴/۰۰۰ خرید