ردیف محصول قیمت ثبت سفارش
۱ پایه فنس ۴ لوله سیاه رنگ شده طول ۲ ۸۰/۰۰۰ خرید
۲ پایه فنس ۴ لوله سیاه رنگ شده طول۲/۴ ۱۱۰/۰۰۰ خرید
۳ پایه فنس ۴ لوله سیاه رنگ شده طول ۳ ۱۲۵/۰۰۰ خرید
۴ پایه فنس ۵ لوله سیاه رنگ شده طول ۲ ۱۲۵/۰۰۰ خرید
۵ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده  طول ۲/۴ ۱۶۵/۰۰۰ خرید
۶ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده  طول ۳ ۱۷۵/۰۰۰ خرید
۷ پایه فنس ۵ لوله گالوانیزه طول ۲ ۱۶۵/۰۰۰ خرید
۸ پایه فنس ۵ لوله گالوانیزه طول ۲/۴ ۲۱۰/۰۰۰ خرید
۹ پایه فنس ۵ لوله گالوانیزه طول ۳ ۲۶۵/۰۰۰ خرید
۱۰ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده دسته دو طول ۲ ۱۱۵/۰۰۰ خرید
۱۱ پایه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده دسته دو طول ۲/۴ ۱۳۵/۰۰۰ خرید
۱۲ یه فنس ۵ لوله ساه رنگ شده دسته دو طول ۳ ۱۵۰/۰۰۰ خرید
اشتراک گذاری: